Toplotne pumpe

Toplotne pumpe koriste besplatnu dostupnu toplotu iz okoline za zagrevanje stambenih ili poslovnih objekata. Toplotne pumpe predstavljaju jedan od najekonomičnijih, efikasnih i u isto vreme ekološki prihvatljivih načina pripreme potrošne tople vode i grejanja.

Toplotne pumekoriste prirodnu topotnu energiju iz zemlje, podzemnih voda ili vazduha i ujedno doprinose značajnoj uštedi na troškovima grejanja. Ne zagađuju okolinu i rade vrlo efikasno čak i na niskim spoljašnjim temperaturama. Toplotnim pumpama se može iskoristiti i do 80% posto energetskih potreba objekta, besplatno iz okoline. Tek 20% energije treba dodati u obliku električne energije koja je potrebna za sam rad toplotne pumpe. Toplotne pumpe su posebno pogodne za niskotemperaturno podno grejanje i za radijatore sa niskim površinskim temperaturama. Zbog tehničkih ograničenja, efikasnost toplotnih pumpi naglo pada na temperaturama iznad 67 ° C.

Prednosti Vaillantovih sistema toplotnih pumpi:

  • korišćenje prirodnih, neiscrpnih izvora energije
  • Nema emisije štetnih materija
  • Efikasnost: do 80 % energije dolazi iz okoline, samo 20 % treba dodati u obliku električne struje
  • Leti se može koristiti za hlađenje
  • Visoka tehnologija, sa jednostavnim rukovanjem, niskim troškovima održavanja i dugim radnim vekom.

Kako radi solarna toplotna pumpa

Tehnologija toplotne pumpe radi na obrnutom principu od rada frižidera. Dok frižider prenosi topotu iz unutrašnjosti prema spoljašnjosti, toplotna pumpa izvlači toplotu iz okoline i prosleđuje ka objektu. Rashladno sredstvo apsorbuje toplotu iz podzemnih voda, zemlje ili vazduha i nakon kompresije je koristi za dalje snabdevanje toplotnom energijom.

Sveukupno, toplotna pumpa objedinjuje ciklus od četiri koraka: isparavanje, kompresija, kondenzacija i ekspanzija.

  1. U prvoj posmatranoj fazi, rashladno sredstvo, koje je rashlađeno na nisku temperaturu u toplotnoj pumpi, apsorbuje toplotnu energiju iz okoline. Pri tome, fluid prelazi u gasovito agregatno stanje usled niske temperature isparavanja radnog fluida.
  2. Nastala para se pomoću kompresora komprimuje. Usled povećanog pritiska, smanjuje se prostor za kretanje molekula, pa se oni u većoj meri međusobno sudaraju i tako se podiže temperatura fluida.
  3. U trećoj fazi, vreo gas svoju toplotu predaje sistemu grejanja i na taj način se hladi i kondenzuje. Radni fluid ponovo postaje tečan.
  4. Na kraju, ekspanzioni ventil snižava pritisak nastao u 2. fazi, tako da radni fluid ponovo apsorbuje toplotu iz okoline i proces može da počne iznova.

Funkcija hlađenja kod toplotne pumpe

Vaillantove toplotne pumpe se mogu koristiti i za hlađenje kuće tokom letnjih meseci. U slučaju sistema zemlja/voda, toplota iz stambenog prostora će se sistemom ventilokonvektora ili podnog grejanja, preuzimati iz prostora, a zatim odvoditi u zemlju, preko geosondi ili površinskih kolektora.

U zavisnosti od potrebnih performansi hlađenja, kao i postojećeg sistema hlađenja, treba se odlučiti između aktivnog ili pasivnog hlađenja.

Aktivno hlađenje

Uz aktiviranje reverzibilnog načina rada ,toplotne pumpe se leti mogu koristiti za hlađenje objekata.Toplotna energija iz objekta se aktivno, pomoću kompresora, prenosi do zemlje.

Kondenzator, u funkciji hlađenja ima ulogu isparivača, koji toplotu iz prostorija prenosi na radni fluid, koji tu isparava i ulazi u kompresor, gde se komprimuje. Nakon kompresora, radni fluid se vodi u kondenzator, gde se toplotna energija predaje zemlji preko geosondi ili površinskih kolektora.

Pasivno hlađenje

Ako je u letnjim mesecima sobna temperatura veća od temperature zemlje, toplotna pumpa može upravljati “prirodnim ili pasivnim hlađenjem”, što je tehnički vrlo jednostavan proces.

Za vreme "pasivnog hlađenja” pokreće se pumpa primarnog kruga, koja vrši cirkulaciju kroz geosonde, a pumpa u krugu unutrašnje instalacije “grejanja” obezbeđuje protok vode koja preuzima toplotu iz prostora. Na taj način, preko dodatnog izmenjivača se vrši izjednačavanje temperatura ovih tečnosti i rashlađivanje prostora. Za to vreme, kompresor nije u funkciji.

Pasivno hlađenje štedi struju – aktivno hlađenje je efikasnije

U toku oba procesa, moguća je priprema potrošne tople vode. Pasivno hlađenje u velikoj meri štedi energiju zbog male potrošnje energije potrebne samo za rad cirkulacionih pumpi. Međutim, pasivni metod ima i neka ograničenja po pitanju performansi i efikasnosti, naročito krajem leta, kada je u zemlju akumulirana veća količina toplote, usled čega se efikasnost izmene toplote smanjuje.

Funkcija hlađenja je uključena u određenim modelima toplotnih pumpi.

Odgovarajući sistem grejanja

Ne postoji standardno rešenje kada tražite odgovarajući sistem grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama nije tako teško. Posavetujte se pravovremeno sa zaposlenima firme Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillantovim instalaterima.

Saznajte više:

Toplotne pumpe zemlja/voda

Toplotne pumpe vazduh/voda

Toplotne pumpe voda/voda

Energija okoline