Nađi
Prodajna mesta

Rezervoari za toplu vodu

Kombinacija uređaja za grejanje i rezervoara za potrošnu toplu vodu uvek garantuje najveću udobnost i omogućava korišćenje tople vode na više točećih mesta istovremeno. Primenom odgovarajućeg rezervoara moguća je i kombinacija sa solarnim sistemom.

Rezervoari za potrošnu toplu vodu su idealni za kombinaciju različitih izvora toplote u jedan jedinstven sitem, poput kombinacije gasnog kotla za grejanje sa solarnim sistemom. Na ovaj način korisnik ima veliku fleksibilnost prilikom izbora novog sistema ili modernizacije postojećeg sistema grejanja.

Rezervoari za potrošnu toplu vodu su opremljeni visokokvalitetnom izolacijom koja osigurava minimalne toplotne gubitke. Topla voda je korisniku uvek na raspolaganju uz visok stepen komfora.

Rezervoari su od čelika, sa unutrašnje strane su emajlirani i sadrže magnezijumsku anodu kao zaštitu od korozije.

Izbor rezervoara je veoma veliki, od malih 5 litarskih do velikih sa kapacitetom od 500 litara. Takođe, rezervoari se mogu povezivati i u kaskade.

Različite vrste rezervoara

Rezervoari se mogu podeliti u zavisnosti od tipa tehnologije na:

  • Cilindrični rezervoari uniSTOR su čelični rezervoari sa uronjenim izmenjivačem toplote kroz koji cirkuliše zagrejana voda (iz kruga grejanja), koja indirektno greje akumuliranu sanitarnu vodu u okviru rezervoara.
  • Tehnologija slojevitog rezervoara actoSTOR predstavlja efikasan način zagrevanja tople vode koji se zasniva na principu direktnog punjenja rezervoara toplom vodom putem sopstvenog pločastog izmenjivača toplote.
  • Solarni rezervoari auroSTOR poseduju dva uronjena izmenjivača toplote. Donji, koji se spaja na solarni krug pripreme PTV-a i gornji, koji služi kao opcija dogrevanja u danima kada količina sunčevog zračenja nije dovoljna.
  • Multifunkcionalni rezervoari allSTOR VPS su modulacioni rezervoari za toplu vodu koji se, zahvaljujući velikoj akumulaciji vode, upotrebljavaju za podršku grejanju, solarnu pripremu tople vode, pripremu bazenske vode i slično. Primarno se rezervoar zagreva putem solarne energije i solarne podstanice, a dogreva se putem bilo kog uređaja za proizvodnju toplote. Priprema potrošne tople vode je na protočnom principu, a vrši se putem odgovarajuće podstanice.

Adekvatan sistem grejanja i pripreme tople vode

Ne postoji standardno rešenje kada tražite adekvatan sistem grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavetujte se pravovremeno sa zaposlenima firme Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillantovim instalaterima.